Hoppa till sidans innehåll

Policy mot diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Syfte

Dansklubben Rockrullarna ska vara en plats där alla kan vara sig själva och känna sig trygga. Vi ska respektera varandra, våra olikheter och vara en förening som välkomnar alla.

Syftet med denna policy är att för föreningens medlemmar informera om:

Mål

Definitioner och begreppsförklaring

Samtliga definitioner och begreppsförklaringar är hämtade från följande källa:

Bäck, C., & Magnusson, L. (Normy AB, 2019). Skapa trygga idrottsmiljöer (2019). Stockholm: Riksidrottsförbundet, Form och produktion (Normy AB, 2019).

Mobbing/kränkande behandling

Mobbning är kränkande behandling som upprepas under en längre tid. Den kan vara fysisk som slag och knuffar men även psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter. Att bli mobbad kan innebära Stora själsliga sår som kan sitta i hela livet, både för den som utsätts och för de som står personen nära. Mobbning är ett samhällsproblem och kan förekomma i många situationer. Det kan bland annat uppstå i skolan, på arbetsplatsen, inom föreningsidrott och på nätet.

Trakasserier/diskriminering

Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband med någon av de sju diskriminerings-grunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte alls behöver bli illa berörd.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. När en person blir utsatt för kränkande behandling eller bemötande av sexuell natur som kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet räknas det som sexuella trakasserier. Ett exempel kan vara när en person blir utsatt för fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som kränkande. Många fall av sexuella trakasserier är straffbara enligt paragraferna i sexualbrottslagstiftningen.

Förebyggande arbete

Handlingsplan individ

Vi har alla olika toleransnivåer gällande vart gränsen går för kränkning, diskriminering och sexuella trakasserier. Din nivå kanske ligger högre än andras eller tvärt om? Gränsdragningen sätts alltid hos den person som blir utsatt.

Nedanstående punkter syftar till att vara vägledande om du blivit utsatt eller om du varit vittne till kränkning, diskriminering, sexuella trakasserier inom föreningens lokaler, föreningens sidor på sociala medier eller övrig verksamhet som anknyts till DK Rockrullarna.

Att aktivt ta ställning i vardagen och säga ifrån när du ser och hör något som du tycker är fel kan stärka andra att våga göra detsamma. Att stå bredvid och titta på kan vara lika illa som att utsätt.

Om du upplever att du har blivit illa behandlad uppmanar vi dig att prata med den person som du har blivit illa behandlad av. På ett behärskat och kontrollerat sätt, förklara vad som uppfattades som stötande. Att prata negativt om någon som du har en konflikt med färgar av sig på människor i din närhet och bidrar ofta till att konflikten växer. Prata direkt med personen du är oense med istället.

Observera att ovanstående är en uppmaning i de fall där händelsen inte rubriceras som ett lagbrott.

Att reflektera över: Hur pratar jag/hur bör jag prata med andra människor under en pågående konflikt?

Du ska alltid känna dig trygg att kontakta styrelsen eller valfri person som innehar en ansvarsroll i föreningen. Det finns många anledningar att personer undviker att ta konflikter i egna händer och det är helt förståelig.

Vid de tillfällen som en konflikt inte kan lösas eller att du själv inte vill ta konflikten i egna händer, kontakta styrelsen@rockrullarna.se alternativt valfri person med ansvarsroll.

Ditt ärende hanteras alltid i samverkan med dig.

Handlingsplan styrelse

Ta reda på vad som har hänt? Vilka är inblandade? Vad är nulägesbilden?
Undvika att genomföra någon åtgärd innan kategorisering av händelse är utförd.

Om händelsen rubriceras som brott ska polisanmälan göras. I det fall som händelsen är svårbedömd som lagbrott eller ej ska polisen kontaktas för rådgivning.

I de fall händelsen inte är ett lagbrott ska identifiering göras om det kan vara ett brott mot föreningens stadgar och policys.

Om händelsen varken är ett lagbrott eller stadgebrott hanteras ärendet av föreningen för att reda ut och lösa situationen.

Vi händelse av egna åtgärder genomförs samtal med inblandade där konsekvenser förklararnas om ingen ändring sker. Samtal genomförs av klubbens styrelse och, vid behov, externt stöd från SISU-idrottsutbildarna. Åtgärder ska alltid göras i samverkan med den utsatte.

Om förändring inte sker beslutar föreningens styrelse om åtgärd vilket exempelvis kan leda till fråntagande av uppdrag eller att medlem/medlemmar stängs av från föreningen.

Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma miljö.

 

Har du frågor om föreningens diskrimineringspolicy eller vill utöva dina rättigheter kontaktas: styrelsen@rockrullarna.se